header image

Emisjon som kapitalinnhenting

Det finnes flere former for kapitalinnhenting for aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA).

En av dem er emisjon. Emisjon går i korthet ut på å «trykke opp» flere aksjer og selge disse nye aksjene til noen som ønsker å gå inn med penger i selskapet.

Det finnes flere former for emisjon, men grovt sett kan vi skille mellom tre forskjellige typer.

Fortrinnsrettet emisjon

En fortrinnsrettet emisjon er en emisjon som er rettet mot selskapets eksisterende eiere. Denne formen for emisjon er i tråd med aksjonærlovgivningens hovedregel, som sier at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne aksjer i selskapets emisjon. Dette gjøres for å beskytte de eksisterende eierne mot utvanning av deres eierandel.

Rettet emisjon

Aksjeloven gjør visse unntak på emisjoner. Her kommer rettede emisjoner inn. En rettet emisjon kan kort oppsummeres med at emisjonsmuligheten gis kun til spesifikke grupper av investorer. Denne form for emisjon krever at styret vedtar og godkjenner dette med et holdbart grunnlag. Fordelen med rettede emisjoner er at dette kan gjøres betydelig raskere enn en normal fortrinnsrettet emisjon.

Reparasjonsemisjon

Det å benytte rettede emisjoner er som nevnt over et unntak fra aksjeloven som må godkjennes av styret, og styret må ha en saklig grunn til å benytte seg av denne formen for emisjonen. Hvis det er tvil rundt den saklige grunnen til styret, kan man gjennomføre en reparasjonsemisjon til de andre eksisterende aksjonærene, med lik emisjonskurs som i den rettede emisjonen.

Ved at emisjoner reguleres av aksjeloven er det alltid en god idé å involvere en advokat tidlig i fasen slik at dere er sikre på at dere gjør emisjonen på en måte som er innenfor lovverket.

EIE advokat har advokater med høy kompetanse innen selskapsrett og kan gi gode råd fra planleggingsstadiet til gjennomført emisjon.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, og hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: