EIE artikkelbilde
Artikler / Nyheter

EIE advokat vinner sak mot hovedtiltalt i Boligbygg-saken

I den mye omtalte Boligbygg-saken avdekker Dagens Næringsliv, gjennom en lengre artikkelserie, systemsvikt i Norges største kommune. I mange år handlet Oslo Kommune hundrevis av leiligheter utenom det normale boligmarkedet. På grunn av svak internkontroll, mangelfulle rutiner og dokumentasjon har et nettverk av aktører utnyttet situasjonen og tjent seg rike.

En av de hovedtiltalte i Boligbygg-saken, som i dag er siktet for grov korrupsjon av Økokrim, var nylig motparten i en sak EIE advokat Oslo førte på vegne av sin klient. Denne saken handlet også om eiendomstransaksjoner, og resulterte i en klar dom mot nevnte motpart.

«Det som var spesielt i denne saken var ikke bare at den omhandlet personen som står tiltalt i Boligbygg-saken. Det ble også en interessant sak om salg av fast eiendom og oppgjør» forteller Camilla Wiermyhr, advokat og partner i EIE advokat Oslo. På vegne av sin klient har hun vært involvert i saken fra begynnelsen.

Saken dere vant var ganske spesiell, Camilla Wiermyhr. Fortell hvorfor.

– I den grad det er mulig å oppsummere kort, så var spørsmålet i saken om oppgjør hadde funnet sted for eiendommen. Saken var ganske kompleks, og var en del av en større avtale mellom andre aktører. Men for min klient var spørsmålet om kjøpet overfor ham var reelt, eller om hans rolle bare var å skaffe kapital mot vederlag.

Vi fikk medhold i at "kjøpesummen" uansett var betalt, til tross for at vederlaget faktisk ble stående hos "kjøper". I dette lå det at retten anså at kjøpet for vår klient ikke var reelt. Det var mange momenter som underbygde dette. Blant annet at min klient ikke skulle ha noe risiko ved oppussing og videresalg, at han ikke hadde noen befatning med eiendommen og ikke minst at selger var den han var. Som igjen ga et sterkt motiv for å bli kvitt hjemmelen til eiendommen.

"Selger" kjørte til og med opp til Statens kartverk for å få tinglyst hjemmelsovergangen til ny "eier"/vår klient, uten at lånetilsagn var gitt. Kort tid etter dette ble selgers selskap tatt under konkursbehandling, med blant annet massive uoppgjorte skatte- og avgiftskrav.

Det samlede bevisbildet i saken tilsa at vår klients betaling til konto i hans eget navn var å anse som betaling med frigjørende virkning. Sentralt var også at selger instruerte vår klient om betalinger til selgers egne håndverkere, og slik sett i realiteten disponerte pengene. Sentralt var også en skriftlig avtale i etterkant, som regulerte hva partene var enige om og som samsvarte med hva vår klient anførte. Dette var det mest tidsnære beviset som støttet vår klients anførsler, og ellers i samsvar med hva som hadde passert mellom partene.

"Selger" påberopte seg at han følte seg presset til å signere på denne avtalen, til tross for at hans egen advokat hadde utarbeidet avtalen. Kort oppsummert så hadde selger lav troverdighet da hans forklaringer om det meste stod i misforhold til hva bevisene i saken ellers tilsa.

Hva kan vi lære av forholdene som er avdekket i saken?

– Ved inngåelse av slike avtaler er det svært viktig å ha gode avtaler, som inngås skriftlig i forkant. I tillegg er det viktig at oppgjør går via en tredjepart, enten megler eller advokat, slik at man sikrer både tinglysning og oppgjør uten risiko for noen parter.

I avtalen mellom partene, fremgår det at kjøpesummen skulle til oppgjørsansvarlig advokat. Denne skulle deretter sørge for tinglysning av skjøte og oppgjør. I dette tilfelle skjedde ikke dette, siden skjøtet ble tinglyst først. Avtalebruddet skyldes med andre ord forhold på "selgers" side, jf. at han hadde hastverk med å få tinglyst hjemmelsovergangen. I en slik situasjon vil megler/advokat vegre seg for å gjennomføre et oppgjør når skjøtet allerede er tinglyst. "Selger" satte derved "kjøper" i en vanskelig situasjon, og man ble enige om at "kjøpesummen" skulle betales til en nyopprettet konto i "kjøpers" navn.

Dette var riktignok en meget spesiell sak, men resultatet av dommen er at "kjøpers" forpliktelse ble ansett som oppfylt, til tross for at selger ikke fikk pengene inn på sin konto.

Bolig er for de fleste av oss den viktigste plasseringen og investeringen vi gjør i livet. Sier dommen noe om hva vi bør tenke på som boligeiere?

– Dommen gir en påminnelse om at de formelle eierforholdene ikke nødvendigvis er samsvarende med de reelle eierforhold, hvis det er grunnlag for "gjennomskjæring" basert på hva som er fakta i saken. Unngå slike situasjoner, men under enhver omstendighet må man sikre seg avtalerettslig.

Bruk alltid advokat eller megler ved salg/overdragelse av eiendom, slik at begge parter sikres ved oppgjøret.

* Dommen er anket, og er derfor ikke rettskraftig. Ankesaken er ikke berammet ennå.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: