EIE artikkelbilde
Artikler / Tips og råd

Kan utleier øke leien på grunn av økte strømpriser?

Noen leier bolig med strøm inkludert, og dersom strømprisene i en periode øker, vil naturlig nok også utleier ønske å øke prisen. Men har utleier lov til dette?

Når strømpriser øker en periode, kan det være ufordelaktig for utleier. Er strømprisen bakt inn i leien, betyr det i praksis tap av inntekter på leie. Det kan derfor være forståelig at utleier vil øke prisen. Det vil derimot sette leietaker i en vanskeligere økonomisk situasjon. Når strømmen øker, vil alles regninger øke. Likevel er det visse regler som en utleier må følge. Disse reglene tar ikke hensyn til markedspris tilknyttet strøm. Det tar heller ikke hensyn til at utleier taper penger eller at alle taper penger på økte strømpriser.

Forbukerrådet har satt opp en fin oversikt over hva som er lov og ikke i en husleiekontrakt, og praktiske verktøy for å regne ut endringer i husleien. https://www.forbrukerradet.no/...

Utdrag av de viktigste punktene derfra kan du lese her.

Husleieloven regulerer pris

Alle utleiere er forpliktet til å følge husleieloven når de leier ut bolig. Denne loven trumfer alle andre regler, og er noe man ikke kommer utenom. Det anbefales derfor å sette seg godt inn i reglene dersom man skal tjene penger på å leie ut bolig.

Husleieloven regulerer forholdet mellom leietaker og utleier. Utleier har for eksempel ikke lov til å diskriminere noen grunnet kjønn, etnisitet, funksjonsvariasjon eller legning. Videre følger regler for boligens tilstand, depositum og vedlikehold.

I denne loven finnes det også regler for hvordan prisen skal kunne reguleres i et leieforhold.

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som han ønsker. I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på.

  • Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dette kan kun skje dersom utleier har gitt minst én måneds skriftlig varsel. Husleieøkning kan først kreves ett år etter at avtalen er inngått. Tilsvarende kan leier kreve at husleien settes ned tilsvarende ved nedgang i konsumprisindeksen. Endring i strømpriser eller renteøkninger gir ikke utleier rett til å justere husleien utover det konsumprisindeksen tilsier.
  • Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne liknende husrom og avtalevilkår. Du skal altså sammenlikne både med boliger av lik størrelse, beliggenhet og standard, i tillegg til avtalevilkår, slik som oppsigelsestid.

Det er ikke lov å endre prisen grunnet strømpriser, og heller ikke forhold som endring i eiendomsskatt eller kommunale utgifter.

Strøm bakt inn i prisen

Er strøm bakt inn i husleieprisen, har man tatt utgangspunkt i at strømmen er inkludert. All risiko er derfor tillagt utleier. Øker strømmen, reduseres også inntekten. Indeksregulering og endring basert på gjengs leie er eneste mulighet til å endre pris, og dette har ikke noe med strømprisen å gjøre. Ønsker man likevel å endre leiepris, må man gå i dialog med leietaker, som kan ha rett til å avslå prisøkningen hvis den oppleves som urettferdig.

Strøm i tillegg til husleie

Husleieloven åpner derimot for at utleier kan leie ut boligen med strøm utenfor leieprisen. Da må leietaker selv opprette en egen konto. Strømmen betales separat etter målt forbruk. Prisendringer vil derfor tilfalle leietaker, og ikke utleier. Risiko ligger da på leietaker.

Leietakers reklamasjonsrett

Som leietaker har man rett til å klage på feil og mangler ved bolig. Det er også mulig å klage på prisøkninger man opplever som uriktig eller urettferdig. Leietaker må da klage skriftlig innenfor en tidsramme på 14 dager.

Blir ikke partene enige om prisen, kan hver av dem kreve at prisen fastsettes etter bestemmelsene.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: